Algemene voorwaarden

Offerte?

 

U bent geïnteresseerd in een een van onze automaten? Vraag dan hier uw offerte aan.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

VanR. EDELIJN h/O Bon Café

Wierden

 

I.Algemeen.

1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door R. Edelijn h/o Bon Café, verder te noemen verkoper, met zijn wederpartij, verder koper genaamd, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door verkoper gedane aanbiedingen, dan wel verstrekte adviezen.

1.2Te allen tijde zullen deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door koper gehanteerde voorwaarden, voor zover althans schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

II.Aanbiedingen en prijzen.

2.1Alle door verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens een schriftelijk genoemde termijn van bindendheid.

2.2Ingeval er terzake enigerlei overeenkomst een schriftelijke bevestiging zijdens verkoper is verzonden, dan zijn partijen aan die bevestiging gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven.

2.3Ten tijde van het tot stand komen van een overeenkomst verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, brandstofprijzen etc. en exclusief eventuele belastingen, dan wel andere heffingen. Een verhoging of verlaging in één of meerdere der kostenfactoren kan door verkoper worden verrekend.

2.4Afbeeldingen, catalogi, technische specificaties, dan wel andersoortige gegevens, geven een algemene voorstelling van door verkoper gevoerde artikelen en kunnen nimmer als een garantie gelden.

III.Levering en levertijd.

3.1Alle zaken reizen voor risico van de koper en levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken op de overeengekomen plaats. Verkoper is vrij in de keuze van het transportmiddel en koper is immer gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling.

3.2Een bij de aflevering verstrekt document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der zaken juist weer te geven, tenzij koper eventuele bezwaren terstond schriftelijk kenbaar maakt aan verkoper. Koper is gehouden de zaken bij inontvangstneming op hoeveelheid en hoedanigheid te controleren.

3.3Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient koper verkoper schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal één maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Verkoper zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van verkoper, behoudens in geval van opzet of grove schuld, noch heeft koper het recht de bestelling te annuleren, dan wel de ontvangst van de zaken te weigeren.

3.4Koper heeft niet het recht geleverde zaken aan de verkoper te retourneren, behoudens althans voorafgaande schriftelijke toestemming.

IV.Overmacht.

4.1Omstandigheden van dien aard, dat het vorderen van naleving of verdere nakoming van een overeenkomst jegens één der partijen kennelijk onredelijk zou zijn, dan wel feitelijk onmogelijk, gelden voor die partij als overmacht.

4.2Ingeval van overmacht is verkoper niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Bij voortdurende overmacht is verkoper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te verklaren, doch in zodanig geval is koper wel gehouden de voor de situatie van de overmacht geleverde zaken en/of diensten aan verkoper te voldoen. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, wordt geacht sprake te zijn van voortdurende overmacht indien de overmacht langer duurt dan twee maanden. Indien er sprake is van een tijdelijke overmachtsituatie herleven de verplichtingen over en weer, zodra de overmacht opleverende toestand is geëindigd.

V.Eigendomsvoorbehoud.

5.1Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat verkopers vordering terzake de geleverde zaken, verschuldigd geworden rente en incassokosten daaronder begrepen, volledig door koper zullen zijn voldaan.

5.2Koper is niet gerechtigd zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden in eigendom te doen overgaan, of op deze zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht te verschaffen.

VI.Betaling.

6.1Betaling van door verkoper gevoerde zaken dient contant te geschieden bij aflevering, behoudens een andersluidende door verkoper aangeduide termijn op haar factuur. In ieder geval dient koper evenwel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen, zulks zonder enige korting en op een door verkoper aan te wijzen bank- of girorekening, dan wel in contanten ten kantore van verkoper.

6.2Indien betaling niet contant plaatsvindt, dan wel bij gebreke van een betaling uiterlijk op de vervaldag als bedoelt in par. 6. sub 1., verkeert koper van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke, zonder dat daartoe een sommatie, dan wel ingebrekestelling, vereist zal zijn. In een zodanig geval is de totale vordering van verkoper, ook die met betrekking tot nog niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan verkoper verschuldigd een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan. Voorts is koper aan verkoper verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, welke verkoper moet maken om tot de voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een maximum en met een minimum van € 25,00. Uit het enkele feit, dat verkoper zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van koper tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van koper wordt aangevraagd is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvrage verschuldigd.

6.3Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem surséance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is verkoper gerechtigd – ongeacht enig getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalingstermijnen – reeds geleverde zaken terug te nemen, c.q. is zijn vordering ineens opeisbaar, dan wel heeft verkoper het recht de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. Door eenvoudige mededeling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden, een en ander onverminderd verkopers recht op vergoeding van schade, gederfde winst, interest en ontstane kosten daaronder begrepen.

6.4Zolang koper niet volledig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is verkoper niet gehouden verdere leveranties te doen, hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van verkoper verminderde kredietwaardigheid van koper. Te allen tijde heeft verkoper het recht zekerheid voor de betaling van leveranties te verlangen, terwijl verkoper bij gebreke van een verlangde zekerheidsstelling gerechtigd is de overeenkomst, ook voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enigerlei gehoudenheid tot schadevergoeding.

VII.Aansprakelijkheid.

7.1Mededelingen zijdens verkoper betrekkelijk tot kwaliteit of andere eigenschappen van de gevoerde producten binden verkoper eerst, nadat deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een garantie te verstrekken. Elke aansprakelijkheid voor schade, zowel directe, als indirecte, ontstaan ten gevolge van samenstelling of kwaliteit van de door verkoper geleverde producten wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover deze althans niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper. Verkoper dient immer de gelegenheid te worden gegund alsnog naar behoren te leveren, c.q. te presteren.

7.2Advisering geschiedt te allen tijde naar beste kunnen en weten en kan nimmer aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van welke schade dan ook.

7.3Mochten op door verkoper gevoerde producten door de fabrikant verstrekte gegevens omtrent kwaliteit en eigenschappen zijn opgenomen, waaraan deze producten, ten bewijze van koper, niet voldoen, dan zal een eventuele aansprakelijkheid van verkoper nimmer verder kunnen gaan, dan de aanspraken, welke verkoper jegens de fabrikant geldend kan maken.

7.4Koper vrijwaart verkoper van alle aansprakelijkheid welke op verkoper jegens derden zou kunnen rusten terzake door verkoper aan koper geleverde producten en/of diensten, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens verkoper.

7.5Door verkoper geleverde producten zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd en eventueel aangegeven eigenschappen zijn proefondervindelijk getest, doch zijn en kunnen niet worden gegarandeerd. Uitgezonderd opzet en grove schuld wordt terzake geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.6Terzake van dosering en toepassing door de koper van door verkoper geleverde producten, noch terzake van onoordeelkundig gebruik, noch ten aanzien van gebruik niet overeenkomstig het doel, wordt enigerlei aansprakelijkheid, ook niet voor eventuele gevolgschade, aanvaard.

7.7Ingeval door verkoper geleverde apparatuur niet deugdelijk mocht functioneren, dient koper verkoper te allen tijde in de gelegenheid te stellen om voor herstel, dan wel vervanging zorg te dragen. Verkoper is in geen geval tot meer gehouden dan tot herlevering, dan wel tot vergoeding van een schade, welke nimmer hoger zal zijn dan het factuurbedrag. Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.8Bij aantoonbare opzet, dan wel grove schuld zijdens verkoper is de aansprakelijkheid van verkoper nimmer verdergaand dan tot de hoogte van het factuurbedrag.

7.9Verkoper verstrekt op door hem aan koper verkochte en geleverde nieuwe apparatuur een garantie van twaalf maanden, terwijl op door verkoper aan koper verkochte en geleverde gebruikte apparatuur een garantie wordt verstrekt van zes maanden. De garantieregeling gaat slechts op indien koper de vordering van verkoper terzake de geleverde zaken geheel heeft voldaan. Binnen de garantietermijn garandeert verkoper de goede werking van de geleverde apparatuur, voorzover althans geen sprake is van onoordeelkundig gebruik en/of gebruik niet overeenkomstig het doel, waarbij verkoper kosteloos voor reparatie en zonodig – naar het oordeel van verkoper – voor vervanging van de apparatuur zal zorgdragen. Bij toepassing van de garantieregeling zal verkoper alzo ook geen voorrijkosten of onderdelen aan koper in rekening brengen. Het toepassing zijn van de garantieregeling laat onverlet dat verkoper niet aansprakelijk is voor gevolgschade, voor zover deze althans niet het gevolg s van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.

VIII.Reclames.

8.1Eventuele reclames dienen op straffe van verval binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt. Elk recht op reclame vervalt, indien de zaken door koper in gebruik zijn genomen, dan wel dor koper zijn doorverkocht.

8.2Ingeval van verborgen gebreken, dan wel van gebreken, welke bij normale oplettendheid niet terstond door koper konden worden geconstateerd, vervalt ieder recht van reclame, indien levering en reclame een periode is verstreken van drie maanden.

8.3Bij een eventuele reclame is koper verplicht verkoper in de gelegenheid te stellen de gestelde ondeugdelijkheid te onderzoeken, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame komt te vervallen. Mocht de reclame door verkoper gerechtvaardigd worden geacht, dan is deze nimmer tot meer gehouden dan tot gratis herlevering, dan wel het betalen van een vergoeding tot ten hoogste het gefactureerde bedrag.

IX.Annulering.

9.1Indien koper in enig opzicht in gebreke blijft aan diens verplichtingen te voldoen, is verkoper gerechtigd alle lopende orders, ook voor zover reeds gedeeltelijk uitgevoerd, te annuleren.

9.2Ingeval koper een verstrekte order geheel of gedeeltelijk annuleert heeft verkoper naast het recht om nakoming te verlangen, evenzeer recht om vergoeding te verlangen van tot aan dat moment geleverde producten en/of diensten, alsmede op vergoeding van alle kosten en schade, interest en gederfde winst.

X.Toepasselijk recht en geschillen.

10.1 Op alle aanbiedingen van verkoper, tussen verkoper en derden totstandgekomen overeenkomsten, dan

wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

10.2Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, dan wel daarvan gederiveerde

Overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens ressort verkoper is

Gevestigd, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.